Rozumíte svým financím? Porozumějte aktivům a pasivům!

Aktiva A Pasiva

Definice aktiv a pasiv

Aktiva představují majetek a další ekonomické zdroje, které firma vlastní a od kterých očekává budoucí ekonomický prospěch. Jinými slovy, aktiva jsou to, co firmě vydělává peníze. Mezi aktiva patří například:

 • Dlouhodobý majetek: budovy, stroje, zařízení, pozemky
 • Zásoby: materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky
 • Pohledávky: peníze, které firmě dluží její odběratelé
 • Finanční majetek: akcie, dluhopisy, podílové listy

Pasiva naopak ukazují, z jakých zdrojů firma svůj majetek financuje. Jedná se o závazky a vlastní kapitál.

Závazky představují dluhy firmy vůči třetím osobám. Patří sem například:

 • Závazky z obchodních vztahů: faktury od dodavatelů
 • Bankovní úvěry a půjčky
 • Závazky vůči zaměstnancům (mzdy)

Vlastní kapitál je ta část aktiv, která je financována z vlastních zdrojů firmy. Tvoří ho:

 • Základní kapitál: vklad společníků při založení firmy
 • Kapitálové fondy: fondy tvořené ze zisku
 • Nerozdělený zisk: zisk z minulých let, který nebyl vyplacen akcionářům

Vztah mezi aktivy a pasivy je vyjádřen v účetní rovnici, která říká, že aktiva se rovnají pasivům.

Aktiva = Pasiva

Tato rovnice platí vždy a je základem pro sestavení účetní závěrky, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy.

Typy aktiv

Aktiva představují majetek a další pozitivní složky vlastněné podnikem, které mu přinášejí ekonomický prospěch. Dělí se na dlouhodobá a krátkodobá.

Dlouhodobá aktiva slouží podniku déle než jeden rok a dále se dělí na hmotný majetek, nehmotný majetek a finanční majetek. Hmotný majetek zahrnuje například pozemky, budovy, stroje a zařízení. Nehmotný majetek tvoří software, licence, patenty a goodwill. Finanční majetek se skládá z dlouhodobých cenných papírů, poskytnutých půjček a vkladů do jiných podniků.

Krátkodobá aktiva slouží podniku po dobu kratší než jeden rok a zahrnují zásoby, pohledávky, krátkodobé finanční investice a peníze. Zásoby tvoří materiál, nedokončená výroba a výrobky. Pohledávky vznikají z obchodních vztahů s odběrateli a představují nárok na úhradu za dodané zboží nebo služby. Krátkodobé finanční investice zahrnují například krátkodobé dluhopisy a akcie. Peníze zahrnují hotovost v pokladně a na bankovních účtech.

Pochopení rozdělení a struktury aktiv je klíčové pro analýzu finanční situace podniku. Pomáhá investorům, věřitelům a dalším zainteresovaným stranám posoudit hodnotu podniku, jeho likviditu a finanční zdraví.

Aktiva a pasiva jsou jako dvě strany jedné mince - nerozlučně spjaty a vzájemně se ovlivňující. Jedno bez druhého nemůže existovat, a teprve jejich soulad dává smysl celému obrazu.

Anežka Nováková

Typy pasiv

V účetnictví rozlišujeme dva základní typy pasiv:

 • Vlastní kapitál: Představuje zdroje financování, které do podniku vložili jeho vlastníci. Patří sem například základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku a výsledek hospodaření běžného období. Vlastní kapitál je pro podnik nejstabilnějším zdrojem financování, protože jeho splácení není časově omezeno. Na druhou stranu, jeho výše je závislá na ochotě vlastníků investovat do podniku.
 • Cizí zdroje: Jsou to zdroje financování, které podnik získal od jiných subjektů než od vlastníků. Řadíme sem například bankovní úvěry, závazky vůči dodavatelům, emitované dluhopisy a rezervy. Cizí zdroje jsou obvykle spjaty s povinností jejich splácení v určeném termínu a s úroky. Pro podnik jsou tedy dražší než vlastní kapitál, ale na druhou stranu umožňují financovat i větší investice a rozvoj.

Správná struktura pasiv, tedy poměr mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji, je pro finanční zdraví podniku klíčová. Vyšší podíl vlastního kapitálu obvykle znamená nižší riziko pro věřitele a stabilnější finanční situaci. Naopak vysoký podíl cizích zdrojů může vést k problémům se splácením a ohrozit tak existenci podniku.

Rovnováha aktiv a pasiv

Aktiva představují majetek a další hodnoty, které podnik vlastní a z nichž očekává budoucí ekonomický prospěch.

Pasiva na druhé straně ukazují, z jakých zdrojů podnik financuje svá aktiva. Jinými slovy, odkud se vzaly peníze na pořízení majetku a dalších hodnot.

Základní účetní rovnice říká, že aktiva se vždy rovnají pasivům. To znamená, že celková hodnota majetku a dalších hodnot podniku musí být vždy shodná s celkovou hodnotou zdrojů financování.

Význam pro finanční zdraví

Pochopení rozdílu mezi aktivy a pasivy je jako mít klíč k finančnímu království. Proč? Protože vám to pomůže dělat chytřejší finanční rozhodnutí. Aktiva, to jsou vaši finanční hrdinové. Pracují pro vás a generují peníze. Může to být třeba pronájem z bytu, dividendy z akcií nebo úroky z úspor. Pasiva jsou naopak ti zlobři, co vám peníze berou. Patří sem třeba hypotéka, spotřebitelské úvěry nebo leasing na auto. Čím více aktiv a méně pasiv máte, tím lépe na tom finančně jste.

Účetní termíny se můžou zdát děsivé, ale ve skutečnosti jsou to jen nástroje, které vám pomohou udržet si přehled o vašich financích. Rozvaha, výsledovka, cash flow - to všechno jsou dokumenty, které vám ukážou, kam vaše peníze tečou a odkud přicházejí. Díky nim můžete identifikovat oblasti, kde zbytečně utrácíte, a najít způsoby, jak ušetřit a investovat.

Finanční zdraví není o tom stát se milionářem přes noc. Jde o to mít kontrolu nad svými financemi, dělat informovaná rozhodnutí a budovat si stabilní finanční budoucnost. A to všechno začíná pochopením základních pojmů jako aktiva, pasiva a účetní termíny.

Praktické příklady aktiv a pasiv

Aktiva a pasiva jsou dva základní kameny účetnictví, které nám říkají, co firma vlastní a komu dluží. Představte si je jako dvě strany mince, bez jedné nemůže existovat druhá.

Aktiva představují majetek a další hodnoty, které firma vlastní a z nichž očekává budoucí ekonomický prospěch. Můžeme je rozdělit na dlouhodobá a oběžná aktiva. Dlouhodobá aktiva, jako například budovy, stroje nebo software, firma využívá delší dobu, obvykle déle než jeden rok. Oběžná aktiva, kam patří peníze v pokladně, na účtech, zásoby materiálu nebo pohledávky za zákazníky, se naopak v podnikání "otáčí" rychleji, obvykle během jednoho roku.

Pasiva na druhé straně ukazují, odkud pochází zdroje financování aktiv firmy. Jinými slovy, pasiva nám říkají, komu firma dluží. I pasiva můžeme rozdělit na dlouhodobá a krátkodobá. Dlouhodobé závazky, jako jsou například hypotéky nebo bankovní úvěry, musí firma splatit v období delším než jeden rok. Krátkodobé závazky, kam patří například závazky vůči dodavatelům nebo krátkodobé úvěry, musí být uhrazeny v kratším časovém horizontu, obvykle do jednoho roku.

Abychom si to lépe představili, uvedeme si pár příkladů. Představte si malou pekárnu. Mezi její aktiva patří například pec na pečení, registrační pokladna, zásoby mouky a cukru, ale také peníze na bankovním účtu nebo pohledávky za prodané pečivo. Na straně pasiv pak najdeme například bankovní úvěr na pořízení pece, závazky vůči dodavatelům mouky nebo daně, které musí pekárna odvést státu.

Pochopení principu aktiv a pasiv je klíčové pro pochopení fungování účetnictví a finanční situace firmy. Pomůže nám to lépe analyzovat hospodaření firmy a činit informovanější ekonomická rozhodnutí.

Tipy pro správu aktiv a pasiv

Správa aktiv a pasiv je klíčová pro finanční zdraví každého jednotlivce i firmy. Zjednodušeně řečeno, aktiva představují to, co vlastníte a co má pro vás hodnotu, zatímco pasiva tvoří vaše závazky a dluhy.

Základním krokem k efektivní správě je mít přehled o svých financích. Vytvořte si podrobný seznam všech aktiv, jako jsou nemovitosti, auta, investice nebo hotovost na účtech. Následně si zapište všechny vaše pasiva, tedy hypotéky, půjčky, kreditní karty a další dluhy.

Důležité je sledovat nejen výši aktiv a pasiv, ale také jejich strukturu a poměr. Například vysoký podíl krátkodobých dluhů může představovat riziko, pokud se vaše finanční situace zhorší. Naopak diverzifikované portfolio aktiv s dlouhodobým výnosem vám zajistí stabilitu a růst.

Při správě aktiv a pasiv je vhodné dodržovat několik tipů. Snažte se minimalizovat dluhy s vysokým úrokem, jako jsou kreditní karty. Investujte do aktiv s potenciálem růstu, jako jsou akcie nebo nemovitosti. Pravidelně kontrolujte a optimalizujte své výdaje. Vytvořte si finanční rezervu pro případ nenadálých událostí.

Nebojte se vyhledat pomoc finančního poradce, který vám pomůže s analýzou vaší finanční situace a navrhne optimální strategii pro správu vašich aktiv a pasiv.

Publikováno: 01. 07. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Jana Novotná

Tagy: aktiva a pasiva | účetní termíny